കെ. പി.സബിന്‍

ദ ക്യു ചീഫ് കോപ്പി എഡിറ്റര്‍, മുമ്പ് ജയ്ഹിന്ദ് ടി.വിയില്‍ സീനിയര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടറായിരുന്നു, പബ്ലിക് ടി.വി ഡിജിറ്റല്‍ ഡിവിഷനിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.
കെ. പി.സബിന്‍
Load More
The Cue
www.thecue.in