സി.ടി.അബ്ദുറഹീം

ദയാപുരം വിദ്യാഭ്യാസ-സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേട്രണും വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകനുമായ സി ടി അബ്ദുറഹീം ഒരു മലയാളി മുസ്ലിമിന്റെ വേറിട്ട ചിന്തകൾ, മുസ്ലിം ഭീകരവാദത്തിന്റെ തായ്‌വേരുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവാണ്
Connect:
സി.ടി.അബ്ദുറഹീം
logo
The Cue
www.thecue.in