എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍
 എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനുമാണ് എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ദില്ലി ദാലി എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് വെബ് സൈറ്റിലൂടെ സമകാലിക വിഷയങ്ങളിലൂന്നിയ സംവാദങ്ങളും, അഭിമുഖങ്ങളും നടത്തുന്നു