ഇ പി രാജഗോപാലന്‍

<p>സാഹിത്യനിരൂപകനും വിമർശകനും നാടകകൃത്തുമാണ്‌ ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ</p>
ഇ പി രാജഗോപാലന്‍
The Cue
www.thecue.in