'അനാവശ്യ വിവാദങ്ങള്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളെ തകര്‍ക്കും'; ടെലിമെഡിസിനില്‍ വിവര ശേഖരണം സര്‍ക്കാര്‍ ഡാറ്റ സെന്ററിലെന്ന് സാഫില്‍ സണ്ണി
SPECIAL REPORT

'അനാവശ്യ വിവാദങ്ങള്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളെ തകര്‍ക്കും'; ടെലിമെഡിസിനില്‍ വിവര ശേഖരണം സര്‍ക്കാര്‍ ഡാറ്റ സെന്ററിലെന്ന് സാഫില്‍ സണ്ണി