‘ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്തത്, അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ ഇതിലും നന്നായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമാണ്’; ഹോംഗാര്‍ഡ് കരുണാകരന്‍ പറയുന്നു
POPULAR READ

‘ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്തത്, അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ ഇതിലും നന്നായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമാണ്’; ഹോംഗാര്‍ഡ് കരുണാകരന്‍ പറയുന്നു