ക്ലോസപ്പുകള്‍ പവര്‍ഫുളായി ഉപയോഗിച്ചയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല| സിബി മലയില്‍’ 
Master Stroke

ക്ലോസപ്പുകള്‍ പവര്‍ഫുളായി ഉപയോഗിച്ചയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല| സിബി മലയില്‍’