അപമാനിതനായ പഴയ കുട്ടി Help The Needy, Leave Your Camera
Debate

അപമാനിതനായ കുട്ടി പറയുന്നു: പ്ലീസ്, പകര്‍ത്താതിരിക്കാന്‍ ആവില്ലെങ്കില്‍ കൊടുക്കാതിരിക്കൂ