ലാസര്‍ ഷൈന്‍

<p>ലാസര്‍ ഷൈന്‍, മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും</p>
ലാസര്‍ ഷൈന്‍
The Cue
www.thecue.in