‘ശരിയായ ദിശയിലെ ആദ്യ ചുവടുവെയ്പ്പ്’; ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ആഘാതം വഹിക്കുന്നവരോട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കടപ്പാടുണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി
Coronavirus

‘ശരിയായ ദിശയിലെ ആദ്യ ചുവടുവെയ്പ്പ്’; ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ആഘാതം വഹിക്കുന്നവരോട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കടപ്പാടുണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി 

‘ശരിയായ ദിശയിലെ ആദ്യ ചുവടുവെയ്പ്പ്’; ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ആഘാതം വഹിക്കുന്നവരോട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കടപ്പാടുണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി