‘ഒഴിവാക്കാനാകുമായിരുന്ന ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ വേദന മറ്റൊരു മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവരില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം’  
Blogs

അറിവ് ലഭിക്കേണ്ടയിടത്ത് ഭാവിവാഗ്ദാനമായ ഒരു ജീവന്‍ ഇല്ലാതായി

അറിവ് ലഭിക്കേണ്ടയിടത്ത് ഭാവിവാഗ്ദാനമായ ഒരു ജീവന്‍ ഇല്ലാതായി