കെ കെ ഷാഹിന

<p>ഓപ്പണ്‍ മാഗസിന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റര്‍</p>
കെ കെ ഷാഹിന
The Cue
www.thecue.in