ഡോ.സുനിൽ തോമസ് തോണിക്കുഴിയിൽ

ഡോ.സുനിൽ തോമസ് തോണിക്കുഴിയിൽ ഐസിഫോസ് (ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഫ്രീ ആന്റ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ് വെയർ) ഡയറക്ടർ.
Connect:
ഡോ.സുനിൽ തോമസ് തോണിക്കുഴിയിൽ
logo
The Cue
www.thecue.in