‘ലൗജിഹാദ് ആരോപണം ശരിയായില്ല’; സിറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ വാദം വിഷയം ഗൗരവമായി പഠിക്കാതെയെന്ന് പി.ടി തോമസ് 
To The Point

‘ലൗജിഹാദ് ആരോപണം ശരിയായില്ല’; സിറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ വാദം വിഷയം ഗൗരവമായി പഠിക്കാതെയെന്ന് പി.ടി തോമസ്