ഡീഗ്രേഡിങ്ങിന് പിന്നില്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പോലും ഗതിയില്ലാത്തവര്‍, അഭിനന്ദിച്ചത് മള്‍ട്ടി ബില്യണേഴ്‌സടക്കം: വേണു കുന്നപ്പിള്ളി 
To The Point

‘ഡീഗ്രേഡിങ്ങിന് പിന്നില്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പോലും ഗതിയില്ലാത്തവര്‍, അഭിനന്ദിച്ചത് മള്‍ട്ടി ബില്യണേഴ്‌സടക്കം’: വേണു കുന്നപ്പിള്ളി