സാനിറ്റൈസര്‍ ഇനി 'കയ്യില്‍ കെട്ടി' നടക്കാം; സാനിറ്റൈസര്‍ വാച്ച് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ വിപണിയില്‍
SPECIAL REPORT

സാനിറ്റൈസര്‍ ഇനി 'കയ്യില്‍ കെട്ടി' നടക്കാം; സാനിറ്റൈസര്‍ വാച്ച് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ വിപണിയില്‍

സാനിറ്റൈസര്‍ ഇനി 'കയ്യില്‍ കെട്ടി' നടക്കാം; സാനിറ്റൈസര്‍ വാച്ച് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ വിപണിയില്‍