'കേരളത്തിലെത്തിയതോടെ ആത്മവിശ്വാസം വന്നു'; നല്ല ചികിത്സ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന് കൊവിഡ്19 രോഗം ബാധിച്ച മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി
SPECIAL REPORT

'കേരളത്തിലെത്തിയതോടെ ആത്മവിശ്വാസം വന്നു'; നല്ല ചികിത്സ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന് കൊവിഡ്19 രോഗം ബാധിച്ച മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി

'കേരളത്തിലെത്തിയതോടെ ആത്മവിശ്വാസം വന്നു'; നല്ല ചികിത്സ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന് കൊവിഡ്19 രോഗം ബാധിച്ച മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി