പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് അഭിമുഖം: വുമന്‍ ഇന്‍ സിനിമ കളക്ടീവ് ഒരാളില്‍ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല.അത് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നേയുള്ളൂ
SHOW TIME

പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് അഭിമുഖം: വുമന്‍ ഇന്‍ സിനിമ കളക്ടീവ് ഒരാളില്‍ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല.അത് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നേയുള്ളൂ

മനീഷ് നാരായണന്‍

മനീഷ് നാരായണന്‍

വുമന്‍ ഇന്‍ സിനിമ കളക്ടീവ് ഒരാളില്‍ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. അതിന് അതിന്റേതായ ലൈഫ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നേയുള്ളൂ. ദ ക്യൂ അഭിമുഖത്തില്‍ മനീഷ് നാരായണനൊപ്പം പാര്‍വതി തിരുവോത്ത്

The Cue
www.thecue.in