ആ സീനുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയതില്‍ വിഷമമുണ്ട്, അല്‍ഫോണ്‍സ് പുത്രന്‍ അഭിമുഖം
SHOW TIME

ആ സീനുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയതില്‍ വിഷമമുണ്ട്, അല്‍ഫോണ്‍സ് പുത്രന്‍ അഭിമുഖം