റാം ക്ലൈമാക്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു, ജീത്തു ജോസഫ് അഭിമുഖം
SHOW TIME

റാം ക്ലൈമാക്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു, ജീത്തു ജോസഫ് അഭിമുഖം