ഷമ്മിയെ ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല: ഫഹദ് ഫാസില്‍ അഭിമുഖം
SHOW TIME

ഷമ്മിയെ ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല: ഫഹദ് ഫാസില്‍ അഭിമുഖം