ആരോടും പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊന്നും നടക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മനസില്‍, 
SHOW TIME

ആരോടും പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊന്നും നടക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മനസില്‍, അനുരാഗ് കശ്യപിന്റെ നായകനായതിനെക്കുറിച്ച് റോഷന്‍