എനിക്ക് സുരാജേട്ടന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ, ചെറുകഥ സ്വപ്‌നചിത്രം
SHOW TIME

എനിക്ക് സുരാജേട്ടന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ, ചെറുകഥ സ്വപ്‌നചിത്രം