ഷെയിന്‍ നിഗം ഇന്റര്‍വ്യൂ: വലിച്ചിട്ട് പറയുന്നല്ല, സ്‌നേഹം കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് 
SHOW TIME

Shane Nigam: ഇട്ടാവട്ടത്ത് കറങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും, മനുഷ്യര്‍ക്ക് വേണ്ടത് സ്‌നേഹം മാത്രം 

Shane Nigam: ഇട്ടാവട്ടത്ത് കറങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും, മനുഷ്യര്‍ക്ക് വേണ്ടത് സ്‌നേഹം മാത്രം