ആത്മഹത്യാ മുനമ്പില്‍ നിന്ന് കേരളത്തെ തിരിച്ചെടുക്കണം, ജീനയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം വെറുതെയാവരുത്
RIGHTS

ആത്മഹത്യാ മുനമ്പില്‍ നിന്ന് കേരളത്തെ തിരിച്ചെടുക്കണം, ജീനയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം വെറുതെയാവരുത്