'മദ്യപിച്ച് വിളിച്ച് പൊറുതിമുട്ടി ലാലേട്ടന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ തന്നെ മാറ്റി, പിന്നീട് നേരില്‍ കണ്ടു, അനുഭവക്കുറിപ്പ്
POPULAR READ

'മദ്യപിച്ച് വിളിച്ച് പൊറുതിമുട്ടി ലാലേട്ടന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ തന്നെ മാറ്റി, പിന്നീട് നേരില്‍ കണ്ടു, അനുഭവക്കുറിപ്പ്

'മദ്യപിച്ച് വിളിച്ച് പൊറുതിമുട്ടി ലാലേട്ടന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ തന്നെ മാറ്റി, പിന്നീട് നേരില്‍ കണ്ടു, അനുഭവക്കുറിപ്പ്