ഓര്‍ക്കുക, ശശി തരൂരും കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാരനാണ്, കൊവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയദുരന്തമാകരുത്
Opinion

ഓര്‍ക്കുക, ശശി തരൂരും കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാരനാണ്, കൊവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയദുരന്തമാകരുത്