കൊവിഡിന് ജനിതകമാറ്റമുണ്ടെങ്കില്‍ വിദേശ വാക്‌സിനുകള്‍ക്കായി കാത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവിടെ വികസിപ്പിക്കണം : ഡോ. എം വി പിള്ള
Opinion

ജനിതകമാറ്റമുണ്ടെങ്കില്‍ വിദേശ വാക്‌സിനുകള്‍ക്കായി കാത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവിടെ വികസിപ്പിക്കണം: ഡോ. എം.വി പിള്ള