ഇറ്റലിയിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ വിലമതിക്കാനാകാത്ത ചരിത്ര, കലാ സൃഷ്ടികള്‍ക്കും വെള്ളപ്പൊക്കം ഭീക്ഷണിയായിട്ടുണ്ട്.
News n Views

വെനീസ് പ്രളയം: കാലാവസ്ഥാമാറ്റം തള്ളിയ കൗണ്‍സില്‍ ഹാളിലും വെള്ളം കയറി

വെനീസ് പ്രളയം: കാലാവസ്ഥാമാറ്റം തള്ളിയ കൗണ്‍സില്‍ ഹാളിലും വെള്ളം കയറി