കോഡ് ‘മരുന്ന്’; കൂടത്തായ് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രജികുമാര്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് സയനേഡ് എത്തിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍ 
News n Views

കോഡ് ‘മരുന്ന്’; കൂടത്തായ് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രജികുമാര്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് സയനേഡ് എത്തിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍ 

കോഡ് ‘മരുന്ന്’; കൂടത്തായ് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രജികുമാര്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് സയനേഡ് എത്തിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍