‘താങ്കളുടെ അച്ഛന്‍ അഴിമതിയില്‍ നമ്പര്‍ വണ്‍’, നെഹ്‌റുവില്‍ നിന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയിലേക്ക് ആക്രമണം തിരിച്ച് മോദി
News n Views

‘താങ്കളുടെ അച്ഛന്‍ അഴിമതിയില്‍ നമ്പര്‍ വണ്‍’, നെഹ്‌റുവില്‍ നിന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയിലേക്ക് ആക്രമണം തിരിച്ച് മോദി

‘താങ്കളുടെ അച്ഛന്‍ അഴിമതിയില്‍ നമ്പര്‍ വണ്‍’, നെഹ്‌റുവില്‍ നിന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയിലേക്ക് ആക്രമണം തിരിച്ച് മോദി