ജീവിതത്തിലെന്നും കടപ്പാട്, സിനിമ ചെയ്യാന്‍ പ്രചോദനം ആ സിനിമകള്‍: ബിജോയ് നമ്പ്യാര്‍
Mohanlal@60

ജീവിതത്തിലെന്നും കടപ്പാട്, സിനിമ ചെയ്യാന്‍ പ്രചോദനം ആ സിനിമകള്‍: ബിജോയ് നമ്പ്യാര്‍