‘പരീക്ഷാ സമയം മാത്രം പഠിക്കുന്നവരെ പോലെയായിരുന്നു,എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചു’ ; ലാലിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസയുമായി മമ്മൂട്ടി 
Mohanlal@60

‘പരീക്ഷാ സമയം മാത്രം പഠിക്കുന്നവരെ പോലെയായിരുന്നു,എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചു’ ; ലാലിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസയുമായി മമ്മൂട്ടി 

‘പരീക്ഷാ സമയം  മാത്രം പഠിക്കുന്നവരെ പോലെയായിരുന്നു,എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചു’ ; ലാലിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസയുമായി മമ്മൂട്ടി