ഈ മൂന്നോ നാലോ പേരാണോ ഗൂഢസംഘം, ലാലേട്ടനും പൃഥ്വിരാജും പരാതിക്ക് ഇടവരുത്തിയിട്ടില്ല,നീരജ് മാധവിനെതിരെ സിദ്ധു പനക്കല്‍
Film Talks

ഈ മൂന്നോ നാലോ പേരാണോ ഗൂഢസംഘം, ലാലേട്ടനും പൃഥ്വിരാജും പരാതിക്ക് ഇടവരുത്തിയിട്ടില്ല,നീരജ് മാധവിനെതിരെ സിദ്ധു പനക്കല്‍

ഈ മൂന്നോ നാലോ പേരാണോ ഗൂഢസംഘം, ലാലേട്ടനും പൃഥ്വിരാജും പരാതിക്ക് ഇടവരുത്തിയിട്ടില്ല,നീരജ് മാധവിനെതിരെ സിദ്ധു പനക്കല്‍