‘ബഷീര്‍ക്കാ സിനിമാരംഗം നേരെയാവാന്‍ അഞ്ചാറ് മാസം എടുക്കുമല്ലേ’, അതുവരെ സംസാരിച്ച ശബ്ദത്തിലായിരുന്നില്ല ചോദ്യമെന്ന് ലിബര്‍ട്ടി ബഷീര്‍
Film Talks

‘ബഷീര്‍ക്കാ ഇന്‍ഡസ്ട്രി നേരെയാവാന്‍ അഞ്ചാറ് മാസം എടുക്കുമല്ലേ’, അതുവരെ സംസാരിച്ച ശബ്ദത്തിലായിരുന്നില്ല ചോദ്യമെന്ന് ലിബര്‍ട്ടി ബഷീര്‍

‘ബഷീര്‍ക്കാ ഇന്‍ഡസ്ട്രി നേരെയാവാന്‍ അഞ്ചാറ് മാസം എടുക്കുമല്ലേ’, അതുവരെ സംസാരിച്ച ശബ്ദത്തിലായിരുന്നില്ല ചോദ്യമെന്ന് ലിബര്‍ട്ടി ബഷീര്‍