ലോറന്‍സ് നല്‍കിയത് 3 കോടി, മലയാളത്തിലെ ‘സൂപ്പറുകള്‍ ഉല്‍കണ്ഠയിലെന്ന്’ ഷമ്മിയുടെ പരിഹാസം
Film Talks

ലോറന്‍സ് നല്‍കിയത് 3 കോടി, മലയാളത്തിലെ ‘സൂപ്പറുകള്‍ ഉല്‍കണ്ഠയിലെന്ന്’ ഷമ്മിയുടെ പരിഹാസം

ലോറന്‍സ് നല്‍കിയത് 3 കോടി, മലയാളത്തിലെ ‘സൂപ്പറുകള്‍ ഉല്‍കണ്ഠയിലെന്ന്’ ഷമ്മിയുടെ പരിഹാസം