ഒരുമിച്ച് കയ്യടിച്ചാല്‍ കൊറോണാ വൈറസ് നശിക്കില്ല, മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഉള്‍പ്പെടെ അവകാശവാദം തള്ളി പ്രസ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോ
Film Talks

ഒരുമിച്ച് കയ്യടിച്ചാല്‍ കൊറോണാ വൈറസ് നശിക്കില്ല, മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഉള്‍പ്പെടെ അവകാശവാദം തള്ളി പ്രസ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോ

ഒരുമിച്ച് കയ്യടിച്ചാല്‍ കൊറോണാ വൈറസ് നശിക്കില്ല, മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഉള്‍പ്പെടെ അവകാശവാദം തള്ളി പ്രസ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോ