ഫാസിസത്തിനെതിരെ മലയാള സിനിമയിലെ മുതിര്‍ന്ന തലമുറയുടേത് കുറ്റകരമായ മൗനമെന്ന് കമല്‍
Film Talks

ഫാസിസത്തിനെതിരെ മലയാള സിനിമയിലെ മുതിര്‍ന്ന തലമുറയുടേത് കുറ്റകരമായ മൗനമെന്ന് കമല്‍

ഫാസിസത്തിനെതിരെ മലയാള സിനിമയിലെ മുതിര്‍ന്ന തലമുറയുടേത് കുറ്റകരമായ മൗനമെന്ന് കമല്‍