കേട്ട വിവരം വച്ച് മലയാള സിനിമ ഞെട്ടും, വി.എ ശ്രീകുമാറിന്റെ 'ഭീമനെ'ക്കുറിച്ച് ഒമര്‍ ലുലു
Film News

കേട്ട വിവരം വച്ച് മലയാള സിനിമ ഞെട്ടും, വി.എ ശ്രീകുമാറിന്റെ 'ഭീമനെ'ക്കുറിച്ച് ഒമര്‍ ലുലു

കേട്ട വിവരം വച്ച് മലയാള സിനിമ ഞെട്ടും, വി.എ ശ്രീകുമാറിന്റെ 'ഭീമനെ'ക്കുറിച്ച് ഒമര്‍ ലുലു