‘റാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നത് അവാസ്തവം’; പൂര്‍ണമായും കേരളത്തില്‍ ചിത്രീകരിക്കാവുന്ന സിനിമയാണ് ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ജീത്തു ജോസഫ് 
Film News

‘റാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നത് അവാസ്തവം’; പൂര്‍ണമായും കേരളത്തില്‍ ചിത്രീകരിക്കാവുന്ന സിനിമയാണ് ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ജീത്തു ജോസഫ് 

‘റാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നത് അവാസ്തവം’; പൂര്‍ണമായും കേരളത്തില്‍ ചിത്രീകരിക്കാവുന്ന സിനിമയാണ് ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ജീത്തു ജോസഫ്