മരക്കാര്‍ ട്രെയ്‌ലര്‍ കണ്ട് ആരാധന വര്‍ധിച്ചെന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ ; അനുഗ്രഹമെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ 
Film News

മരക്കാര്‍ ട്രെയ്‌ലര്‍ കണ്ട് ആരാധന വര്‍ധിച്ചെന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ ; അനുഗ്രഹമെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ 

 മരക്കാര്‍ ട്രെയ്‌ലര്‍ കണ്ട് ആരാധന വര്‍ധിച്ചെന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ ; അനുഗ്രഹമെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍