'തിയറ്റര്‍ ഓപ്പണ്‍ പണ്ണുവാങ്കേ' തൃഷ വീണ്ടും ജെസ്സി, തിയറ്റര്‍ തുറക്കുംമുമ്പ് ഗൗതംമേനോന്റെ ചെറുസിനിമ
Film Events

'തിയറ്റര്‍ ഓപ്പണ്‍ പണ്ണുവാങ്കേ' തൃഷ വീണ്ടും ജെസ്സി, തിയറ്റര്‍ തുറക്കുംമുമ്പ് ഗൗതംമേനോന്റെ ചെറുസിനിമ

'തിയറ്റര്‍ ഓപ്പണ്‍ പണ്ണുവാങ്കേ' തൃഷ വീണ്ടും ജെസ്സി, തിയറ്റര്‍ തുറക്കുംമുമ്പ് ഗൗതംമേനോന്റെ ചെറുസിനിമ