താടിയും മുടിയും നീട്ടി ‘ഫോറസ്റ്റ് ഗംപാ’യി ആമിര്‍; പെര്‍ഫക്ഷണലിസ്റ്റിന്റെ പുതിയ ലുക്ക്
Film Events

താടിയും മുടിയും നീട്ടി ‘ഫോറസ്റ്റ് ഗംപ്’ ലുക്കില്‍ ആമിര്‍; വൈറലായി ‘ലാല്‍ സിങ്ങ് ചദ്ദ’ ചിത്രങ്ങള്‍ 

താടിയും മുടിയും നീട്ടി ‘ഫോറസ്റ്റ് ഗംപ്’ ലുക്കില്‍ ആമിര്‍; വൈറലായി ‘ലാല്‍ സിങ്ങ് ചദ്ദ’ ചിത്രങ്ങള്‍