ജിന്ന് ആയി സൗബിനും നിമിഷയും, സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ഭരതന്‍ ‘കലി’യുടെ തിരക്കഥാകൃത്തിനൊപ്പം 
Entertainment

ജിന്ന് ആയി സൗബിനും നിമിഷയും, സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ഭരതന്‍ ‘കലി’യുടെ തിരക്കഥാകൃത്തിനൊപ്പം 

ജിന്ന് ആയി സൗബിനും നിമിഷയും, സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ഭരതന്‍ ‘കലി’യുടെ തിരക്കഥാകൃത്തിനൊപ്പം