കൊറോണ എല്ലാവരിലും ഗുരുതരമാകില്ല, വ്യാജവാര്‍ത്തകളില്‍ വീഴരുതെന്നും ഡോ. രാജീവ് ജയദേവന്‍
Doctor's take

കൊറോണ എല്ലാവരിലും ഗുരുതരമാകില്ല, വ്യാജവാര്‍ത്തകളില്‍ വീഴരുതെന്നും ഡോ. രാജീവ് ജയദേവന്‍