പ്രണവിനെ പ്രണയിച്ചത് സഹതാപം കൊണ്ടല്ലെന്ന് ഷഹ്ന 
CUE SPECIAL

പ്രണവിനെ പ്രണയിച്ചത് സഹതാപം തോന്നിയല്ലെന്ന് ഷഹ്ന