ഫ്രാങ്കോക്കെതിരെയും റോബിനെതിരെയും നടപടിയെടുക്കട്ടേ, എന്നിട്ട് പീഡകരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താം: സിസ്റ്റര്‍ ലൂസി കളപ്പുരക്കല്‍
CUE SPECIAL

ഫ്രാങ്കോക്കെതിരെയും റോബിനെതിരെയും നടപടിയെടുക്കട്ടേ, എന്നിട്ട് പീഡകരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താം: സിസ്റ്റര്‍ ലൂസി കളപ്പുര