രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മരണത്തിലും കുറവ്; കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ക്യൂബ കണ്ടെത്തിയ മരുന്നുകള്‍ ഫലം കാണുന്നു
Coronavirus

രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മരണത്തിലും കുറവ്; കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ക്യൂബ കണ്ടെത്തിയ മരുന്നുകള്‍ ഫലം കാണുന്നു

രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മരണത്തിലും കുറവ്; കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ക്യൂബ കണ്ടെത്തിയ മരുന്നുകള്‍ ഫലം കാണുന്നു