'അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയം, ദുരന്തത്തിന്റെ നേര്‍ചിത്രം', അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി രാഹുലിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച, വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്
Coronavirus

'അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയം, ദുരന്തത്തിന്റെ നേര്‍ചിത്രം', അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി രാഹുലിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച, വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്

'അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയം, ദുരന്തത്തിന്റെ നേര്‍ചിത്രം', അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി രാഹുലിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച, വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്