‘ലാലു വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കും’;പൃഥ്വി ജോര്‍ദാനില്‍ കുടുങ്ങിയിരിക്കെ മോഹന്‍ലാല്‍ നല്‍കുന്നത് വലിയ പിന്‍തുണയെന്ന് മല്ലിക സുകുമാരന്‍
Coronavirus

‘ലാലു വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കും’;പൃഥ്വി ജോര്‍ദാനില്‍ കുടുങ്ങിയിരിക്കെ മോഹന്‍ലാല്‍ നല്‍കുന്നത് വലിയ പിന്‍തുണയെന്ന് മല്ലിക സുകുമാരന്‍  

‘ലാലു വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കും’;പൃഥ്വി ജോര്‍ദാനില്‍ കുടുങ്ങിയിരിക്കെ മോഹന്‍ലാല്‍ നല്‍കുന്നത് വലിയ പിന്‍തുണയെന്ന് മല്ലിക സുകുമാരന്‍